10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ             |             ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ
Ο  Ρ  Ο  Ι        Χ  Ρ  Η  Σ  Η  Σ

Πριν να κάνετε χρήση του Δικτυακού μας τόπου (εφεξής «site»), σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του site αλλά να μας γνωστοποιήσετε τις αντιρρήσεις σας προκειμένου να τις λάβουμε υπόψη, στο μέτρο του δυνατού,

στο e-mail:  aristovoulos@sch.gr  ή στο e-mail:  aristovoulosk@gmail.com

Τυχόν περιήγηση ή /και χρήση των υπηρεσιών του site αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεσθε τους παρόντες όρους ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους.

Ο διαχειριστής του site  δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε. Οι τροποποιημένοι όροι ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους και δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες / χρήστες του site από τη στιγμή της δημοσίευσής τους.

1. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη:

Απαγορεύεται με οποιαδήποτε μορφή η αντιγραφή, η αναπαραγωγή ή εκτύπωση και η αποθήκευση σε οποιαδήποτε μορφή καθώς και η χρήση  υλικού που συμπεριλαμβάνεται στο site (όπως για παράδειγμα φωτογραφιών, κειμένων και δραστηριοτήτων των παιδιών κ.ά) δίχως την έγγραφη και ενυπόγραφη έγκριση του διαχειριστή του site αλλά και την ταυτόχρονα ενυπόγραφη   έγκριση του νόμιμου κατόχου και ιδιοκτήτη  του υλικού αυτού.

Η χρήση του site διέπεται από διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, που δεσμεύουν και τον επισκέπτη, ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.

Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες καλής συμπεριφοράς και να απέχει από ενέργειες που, ακόμη και αν δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα, μπορεί να προσβάλουν την τιμή, την υπόληψη και το ήθος άλλων επισκεπτών / χρηστών του site ή μπορεί να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του.

Ο διαχειριστής καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να προλάβει, να αποτρέψει ή να καταστείλει παράνομες ή απρεπείς ενέργειες χρηστών του site αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές της, κάποιος χρήστης του site προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών του site. Σε περίπτωση που οι ενέργειες ενός χρήστη οδηγήσουν το διαχειριστή σε δικαστική διένεξη με το άτομο που εθίγη ή σε επιβολή προστίμου από αρμόδια Αρχή, ο χρήστης υποχρεούται να λάβει μέρος στη δίκη ως δικονομικός εγγυητής, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση να αποζημιώσει το διαχειριστή για κάθε θετική και αποθετική του ζημία, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.

2. Περιορισμός ευθύνης διαχειριστή:

Ο διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία του site από τεχνολογική άποψη. Δεν ευθύνεται όμως σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο, οφειλόμενο ακόμη και σε αμέλειά του, διακοπεί η λειτουργία του ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή αν, παρά τις προσπάθειές του, βρεθούν «ιοί» στο site και «μεταδοθούν» στα τερματικά των χρηστών ή αν κατορθώσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) να επέμβουν στο περιεχόμενο του site.

Επιπλέον, ο διαχειριστής καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου του site καθώς και όλες οι πληροφορίες, ειδήσεις κλπ να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό επαληθευμένες, ακριβείς και πλήρεις.

Παρά τις ανωτέρω δεσμεύσεις, ο διαχειριστής δεν δύναται να εγγυηθεί την εγκυρότητα του συνόλου των πληροφοριών του site και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία τρίτου, οφειλόμενη στη χρήση του περιεχομένου του site, απαλλασσόμενη της σχετικής ευθύνης ακόμη και αν οφείλεται σε αμέλειά του.

Όλες οι περιλαμβανόμενες στο site πληροφορίες αποτελούν απόψεις των συντακτών τους. Η δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, άποψης, συμβουλής κλπ στο site δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως παρότρυνση ή συμβουλή εκ μέρους του διαχειριστή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών η ορθή, κατά τους κανόνες της λογικής και στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, ανάγνωση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του site, αποκλειόμενης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης του διαχειριστή.

3. Δυνατότητα δημοσίευσης της άποψης των χρηστών

Ο διαχειριστής παρέχει στους χρήστες του site τη δυνατότητα να καταγράψουν τις απόψεις τους επί ποικίλων θεμάτων ενδιαφέροντος, της επικαιρότητας, της καθημερινότητας κλπ. Ο διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη δημοσιεύσει ή να αποσύρει αμέσως από το site απόψεις χρηστών της που παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις νόμου ή/και τα χρηστά ήθη ή έχουν περιεχόμενο που προσβάλει τη τιμή και την ηθική.

4. Δικαιώματα πνευματικής  ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του site συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άρθρων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε του διαχειριστή, είτε συνεργατών του, είτε του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου (όπου γίνεται ρητή σχετική αναφορά) και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται ρητά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, διάθεση με αντάλλαγμα ή χωρίς, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει των ανωτέρω και γενικά κάθε πράξη που, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαχειριστή (ή του εκάστοτε δικαιούχου), μπορεί να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής  ιδιοκτησίας τους.

5. "Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων sites στα οποία παραπέμπει μέσω «links», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται την προσβασιμότητά τους. Η παροχή του συνδέσμου γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και μόνο και ο διαχειριστής δεν ελέγχει και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, αποδέχεται ή επικροτεί το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

Για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των sites αυτών, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη χρήση του site, η οποία δεν θα επιλυθεί φιλικά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κέρκυρας και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.